เดือนมีนาคม 2564


ผลงานวิจัย

March 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรแพทย์ 6 ปี รับ 2 ปริญญา ตอบโจทย์ผู้เรียนแพทย์ เลือกเรียนสาขาอื่นในระดับปริญญาโท ควบคู่อีก 1 สาขา

March 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย AUN-HPN ครั้งที่ 10

March 29, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น “ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562

March 30, 2021

ม.มหิดล ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ Ecosystem ภายใต้โครงการ Reinventing University System