เดือนสิงหาคม 2564


ผลงานวิจัย

August 20, 2021

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Universitas Indonesia

August 21, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่3 (MU Safe School Virtual Workshop 3)

August 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2564

August 22, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 7/2564