เดือนมีนาคม 2564


ผลงานวิจัย

March 25, 2021

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3

March 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม เปิดตัวโครงการพัฒนา “จังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรี” พร้อมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO หวังต่อยอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ และดนตรี สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ด้านดนตรีอย่างยั่งยืน

March 25, 2021

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมไทยไอโอที

March 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ….