คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมไทยไอโอที
March 25, 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “International Forum on Special Needs Oral Care Prevention During COVID-19 Pandemic Period” โดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University ประเทศไต้หวัน
March 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ….

it5

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ…โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานคณะอนุกรรมการด้านฐานข้อมูลอุดมศึกษา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฏกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ… เพื่อให้สอดคล้องตาม พรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 โดยคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลอุดมศึกษา ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง และผ่านการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 แล้ว ซึ่งเป็นการดำเนิการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อว.