มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ….
March 25, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564
March 25, 2021

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “International Forum on Special Needs Oral Care Prevention During COVID-19 Pandemic Period” โดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University ประเทศไต้หวัน

S__30703756

วันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “International Forum on Special Needs Oral Care Prevention During COVID-19 Pandemic Period” โดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University ประเทศไต้หวัน

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “Oral Care for Special Need Patients during COVID-19 Pandemic” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก University of Indonesia, Manila Central University, Hanoi Medical University และ School of Dentistry, Chung Shan Medical University ร่วมบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ มีคณาจารย์ นักศึกษา ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังผ่านระบบออนไลน์