คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “International Forum on Special Needs Oral Care Prevention During COVID-19 Pandemic Period” โดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University ประเทศไต้หวัน
March 25, 2021
พิธีเปิดศูนย์ “The MU-JHU NCD Research Collaborative Center” โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Johns Hopkins University, School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา
March 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564

8C14635B-060F-463F-ABA5-0FCD6133F141

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) มอบรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมอบรางวัลสถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

138239

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์
อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

138247

ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ทันสมัยเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และยั่งยืน รวมทั้ง ยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา