มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัล “สถาบัน” และ “อาจารย์” ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564
March 25, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
March 26, 2021

พิธีเปิดศูนย์ “The MU-JHU NCD Research Collaborative Center” โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Johns Hopkins University, School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา

1616677218072_copy_1024x683_1

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดศูนย์ “The MU-JHU NCD Research Collaborative Center” ซึ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ Johns Hopkins University, School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยแบบสหวิชาชีพในหลากหลายพื้นที่ และปรับปรุงผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิด Joint Research Unit ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ภายใต้โครงการของกองวิเทศสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) ที่ยั่งยืนและมีความเป็นรูปธรรม

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. Patricia M. Davidson, Dean of Johns Hopkins University, School of Nursing ได้กล่าวถึงการทำงานร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ฐิติพงษ์ ตันคำปวน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง    มไหสวริยะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ม.มหิดล กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ประชาชนใส่ใจถึงความเสี่ยงของโรคมากขึ้น ชีวิตและกิจวัตรประจำวันของพวกเราเปลี่ยนไปเพื่อลดความเสี่ยงของโรคต่อตัวเรา คนที่เรารัก และชุมชนของเรา นี่เป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้มหาวิทยาลัย ช่วยกันพัฒนาสุขภาพความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม โรคไม่ติดต่อก็ทำให้คนเสียชีวิตกว่า 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งเรื่องนี้สามารถป้องกันได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวบุคคลและสังคม การสนับสนุนจากรัฐบาล ระบบการศึกษา และสถาบันดูแลสุขภาพ สามารถช่วยให้เราทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสมบูรณ์ได้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานด้านการวิจัย จึงริเริ่มสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับโครงการ MU-JHU NCD Research Collaborative Center ผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เรามั่นใจว่าศูนย์นี้ จะเป็นผู้บุกเบิกด้านโรคไม่ติดต่อ พร้อมทั้งพัฒนาสังคมของเรา ผ่านการพัฒนาความรู้และสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพได้

1616677235084_copy_1024x683

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้การสนับสนุน MU-JHU NCD Research Collaborative Center โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมสำหรับการดูแลผู้ป่วย NCDs พร้อมที่จะพัฒนางานวิจัย NCDs แบบเปรียบเทียบระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเครือ WHO SEARO ทั้งนี้ จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมสัมมนาออนไลน์ที่จะจัดขึ้น โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะสถาบันการแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์ฝึกอบรมในการเพิ่มขีดความสามารถของนักวิจัยและบุครกรด้านการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรเฉพาะทาง

1616677245066_copy_1024x683

Prof. Dr. Patricia M. Davidson,

Dean of Johns Hopkins University, School of Nursing

Prof. Dr. Patricia M. Davidson, Dean of Johns Hopkins University, School of Nursing กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เน้นการทำวิจัย ฝึกฝนบุคลากรด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะ และยกบทบาททางด้านการพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรแนวหน้าของวงการสาธารณสุข ที่จำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

1616677247869_copy_1024x683

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า กลุ่มโรค NCDs นับเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญลำดับต้นๆ ของโลก สำหรับประเทศไทยกลุ่มโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 70 นับเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทย และคาดว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมมือกับ School of Nursing มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับโลก ในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ “The MU-JHU NCD Research Collaborative Center” เพื่อพัฒนางานวิจัยในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้น สร้างผลงานวิจัยที่ดี และประสานความร่วมมือในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพในหลายพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้และทักษะในการจัดการและดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น