พิธีเปิดศูนย์ “The MU-JHU NCD Research Collaborative Center” โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Johns Hopkins University, School of Nursing ประเทศสหรัฐอเมริกา
March 25, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือความร่วมมือกับเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
March 26, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

IMG_5793

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในโอกาสเข้าหารือถึงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กลุ่มธุรกิจฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในการดำเนินการโครงการต่างๆ อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาในโครงการความปลอดภัยของอาหาร ผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ โดยมีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างก่อนจำหน่าย รวมถึง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพ พร้อมสู่ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีนโยบายส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยต่อไป