มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
March 26, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบทุนการศึกษา
March 26, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือความร่วมมือกับเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

S__47612407

วันที่ 26 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับ นายปารเมศ วรธำรง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการจัดกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลมีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่สังคมและชุมชนภายนอก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา