มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือความร่วมมือกับเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
March 26, 2021
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานฉลองครบรอบ 35 ปี
March 26, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบทุนการศึกษา

mahidol-1

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู ที่ปรึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เป็นสักขีพยาน ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา