เดือนมิถุนายน 2564


ผลงานวิจัย

June 21, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

June 21, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานสัมมนา “THE LITTLE BOOK OF GREEN NUDGES” ในหัวข้อ CONSUMPTION AND RYCYCLING

June 21, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 9/2564 ของวิทยาลัยราชสุดา

June 21, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 10/2564 ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว