รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน Start up Expo 2017
November 16, 2017
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
November 16, 2017

อธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง “Where good idea for research come from”

jcms4

วันที่ 14 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “Where good idea for research come from” ในงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ สามสถาบัน พ.ศ.2560 : จุฬาฯ–รามาฯ-ศิริราชฯ Joint Conference in Medical Sciences 2017: Chula-Rama–Siriraj (JCMS 2017) ภายใต้หัวข้อ “Hand in Hand towards Healthy Society (ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม)” ณ ห้องประชุม Lotus 12 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การบรรยายใน เรื่อง “Where good idea for research come from” ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และแนะแนวทางในการทำวิจัยทางการแพทย์ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ระดับสากล

Recent post