พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

แถลงข่าวการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ “3 โรงเรียนแพทย์ : บทบาทต่อสาธารณสุขของไทย”
November 13, 2017
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
November 16, 2017

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

grauade8

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
– ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ได้แก่ ดร.ซูชาน อาร์ วอสกี้
– ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ทะคุยะ นิฮิร่า (เทคโนโลยีชีวภาพ) และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล (ชีวเคมี)
– ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน
– ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ (ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้ง 7 ท่าน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post