สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด“พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” และทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
November 16, 2017
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพ “After Action Review (AAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560”
November 16, 2017

ทูลถวายปริญญา แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

patriarch06

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสนศึกษา แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล อ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ ศาสตราจารย์คลินิก อุดม คชินทร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลถวายครุยวิทยฐานะ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ทูลถวายพัดรอง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลถวายผ้าไตร ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลถวายย่าม และหนังสือพระอารามหลวง และ คุณวิศาล คุณวิศาล ประธานมูลนิธิน้ำทอง ทูลถวายเครื่องไทยธรรม จากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้บริหาร ผู้แทนมูลนิธิน้ำทอง ประเคนเครื่องไทยธรรม และ สมเด็จพระสังฆราช ฯ กล่าวสัมโมทนียกถา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Recent post