พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559
November 13, 2017
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2560 หัวข้อ “Mahidol 361 องศา”
November 16, 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

siree05

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดการ ณ อาคารใบไม้สามใบ จากนั้น เสด็จไปยังศาลาริมน้ำ ทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินี ทอดพระเนตรสวนสมุนไพร และแบบจำลองอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และลานสมุนไพรเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ ก่อนเสด็จฯ กลับ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2524 เป็นระยะแรกที่เริ่มดำเนินการบนพื้นที่ 12 ไร่ ใช้ชื่อว่า “โครงการปลูกสวนสมุนไพร” มีเป้าหมายรวบรวมสมุนไพรไทยเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้วางรากฐานและรูปแบบภูมิสถาปัตย์ให้เป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย พืชสมุนไพรเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อว่า “สิรีรุกขชาติ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2531 ในครั้งนั้น ทรงมีพระราชดำรัสว่า “สวนสวยดี และช่างคิดที่นำสมุนไพรมาใช้เป็นไม้ประดับ” ต่อมาได้ขยายพื้นที่เป็น 38 ไร่ รวบรวมสมุนไพรไว้ได้ประมาณ 800 ชนิด เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทยสำหรับการศึกษา วิจัยและพัฒนา และการเรียนรู้สำหรับประชาชน

ภายใต้การดำเนินการของภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ “โครงการปลูกสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ เมื่อปี พ.ศ.2536 และ รางวัล ”โครงการดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสมุนไพร ประจำปี 2539” จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยมหิดลยกระดับพื้นที่ “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสมุนไพรไทยและเป็นศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ จึงดำเนินการปรับภูมิทัศน์และขยายพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เป็น 140 ไร่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556

ปัจจุบัน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้สมุนไพร ผ่านกระบวนการอนุรักษ์ และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ทั้งยังเป็นแหล่งอ้างอิงและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และได้รับการบรรจุอยู่ในแผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Recent post