สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
November 16, 2017
บรรยายพิเศษ “How to be a Good Researcher & MU Perspective”
November 16, 2017

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2560 หัวข้อ “Mahidol 361 องศา”

mu5

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 16/2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ในโครงการประกวด ภาพถ่าย ประจำปี 2560 หัวข้อ “Mahidol 361 องศา” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 44 ราย และได้รับ รางวัล จำนวน 5 ราย ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

1. นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท

างวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2. นายเจริญพร จุลชู ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

3. นายนพพร ฉิมสาคร ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000 บาท

รางวัลชมเชย

4. นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

5. นางสาวกัญญารัตน์ ศิริศรีษรชัย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

Recent post