พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2560 หัวข้อ “Mahidol 361 องศา”
November 16, 2017
รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน Start up Expo 2017
November 16, 2017

บรรยายพิเศษ “How to be a Good Researcher & MU Perspective”

mb10

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษเรื่อง “How to be a Good Researcher & MU Perspective” ในโครงการ MB KM Forum ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการส่งเสริมนักวิจัย และอาจารย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างผลงานทางวิชาการในระดับ world class “แข่งขันได้ พัฒนาได้ พึ่งตนเองได้”

Recent post