การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 “Digital Education กับความท้าทายของการศึกษาไทย”
November 16, 2017
ทูลถวายปริญญา แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
November 16, 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด“พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” และทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

ns5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” และทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้จัดสร้าง “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” ประดิษฐาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย เนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลไทย

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานก่อตั้ง “โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์และการพยาบาลไข้” เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๙ เป็นโรงเรียนพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งแรกในประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในโอกาสฉลองครบ ๑๐๐ ปี การก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย ณ ชั้น ๔ อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีรองศาสตราจารย์ลออ หุตางกูร เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติการพยาบาลไทยสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และฉลอง ๑๒๐ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีแนวคิดในการขยายพื้นที่เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในส่วนของประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ ประวัติการพยาบาลไทย และห้องจดหมายเหตุทางการพยาบาล เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติการพยาบาลไทยที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และปรับชื่อเป็น “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

ผู้สนใจเข้าชม “พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๔๖๖ – ๘๐ ต่อ ๑๒๐๘, ๑๔๐๑, ๑๔๐๒ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๘๔๑๕

Recent post