เดือนธันวาคม 2562


ผลงานวิจัย

December 18, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2563

December 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งที่ 15 (บุคลากรสายสนับสนุน)

December 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ

December 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการวิจัย “สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย” (ONE HEALTH DRIVERS OF ANTIBACTERIAL RESISTANCE IN THAILAND) หวังเป็นแนวทางพัฒนามาตรการควบคุมและป้องกันการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย