เดือนมีนาคม 2562


ผลงานวิจัย

March 5, 2019

งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาวัดสร้างสุขให้ชุมชนด้วยพลังจิตอาสา” ครั้งที่ 2

March 6, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือและทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Graduate School of Public Health, Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น

March 6, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย

March 6, 2019

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future