เดือนพฤศจิกายน 2562


ผลงานวิจัย

November 22, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และร่วมหารือภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ บ.อมตะ คอร์ปเปอร์เรชั่น

November 22, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

November 22, 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ครูแพทย์ผู้วางกรอบแนวคิด 9 ลักษณะ ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยให้เป็นระบบตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

November 22, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมกับ กระทรวงพม. สสส. จัดงานแถลงข่าวสร้างความตระหนักรู้ “ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่”