งานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23 จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
November 10, 2017
โครงการ “เสริมสร้างความผูกพันปันน้ำใจให้โรงเรียนและชุมชน”
November 10, 2017

งานครบรอบ 2 ทศวรรษ ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

20year1

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “งานครบรอบ ๒ ทศวรรษ ของการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 2 วาระ จากนั้นเป็นการกล่าวให้โอวาทของ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัยไทยธรรม และเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นปาฐกถา เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาไทยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว”โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และเวทีเสวนาในหัวข้อ “เปิดโลกทัศน์ เปิดกะลา” โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ อาจารย์พิเศษดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ คุณปณิชา โอฬารริกสุภัค ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบรนเอฟโวลูชั่น จำกัด เพื่อสร้างรากฐาน เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กยุคใหม่ ให้สามารถพัฒนาตนเองให้สอดรับกับสังคมในยุค 4.0 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recent post