งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 20 ปี
November 10, 2017
พิธีมอบรางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560
November 10, 2017

งานสัมมนาบุคลากร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน “มองหลัง แลหน้ากับทิศทางก้าวต่อไป ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน”

ad5

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัมมนาบุคลากร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน “มองหลัง แลหน้ากับทิศทางก้าวต่อไป ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน” โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ความคาดหวังต่อบทบาทของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรในมุมมองของผู้ประกอบการณ์ (Entrepreneur) เพื่อความอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร” โดยอาจารย์สุรพันธ์ ปุสสเด็จ บริษัท CP All จำกัด และ “ก้าวต่อไปของสถาบันอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 4 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ในช่วงบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ (Leadership) ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร และกิจกรรมกลุ่ม ระดมความเห็นเพื่อทบทวนตนเอง และทิศทางของสถาบันฯ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ช่วงสุดท้ายเป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปิดการสัมมนา

Recent post