งานสัมมนาบุคลากร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน “มองหลัง แลหน้ากับทิศทางก้าวต่อไป ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน”
November 10, 2017
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาในงาน Dek-D’s Admission Fair 2017
November 10, 2017

พิธีมอบรางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560

coshem7

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมแสดงความยินดีกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560 ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดขึ้น โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม (COSHEM) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยขอความร่วมมือส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ให้ช่วยกันพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในส่วนงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งในปีนี้ มีส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกได้รับโล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560 จำนวน 5 ส่วนงาน ดังนี้

1.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

4.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

5.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

Recent post