พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)
November 10, 2017

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

katin02

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2560 ให้มหาวิทยาลัยมหิดลนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระงาม (พระอารามหลวงชั้นตรี) จังหวัดนครปฐม โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมนี้ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล คณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 1,358,545.30 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์)

ในช่วงเช้า มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจากส่วนงานต่างๆ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

Recent post