พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
November 10, 2017
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
November 10, 2017

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)

hdp5

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (Head of Department Development Program : MU-HDP#2017) โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน ชั้น 6 วิทยาลัยนานาชาติ

ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้บรรยายหัวข้อ “บทบาทของหัวหน้าภาควิชาเพื่อการขับเคลื่อนสู่ World Class University” พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สนใจและขวนขวายสร้างความรู้ใหม่ ให้ทันกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เพราะในอนาคตบางสิ่งจะถูกทดแทนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หากเรามีความเก่ง เชี่ยวชาญในทุกๆด้าน ระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถมาทดแทนเราได้ และให้พึงทำตัวให้เป็นน้ำครึ่งแก้ว ที่สามารถเติมความรู้ได้ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้รับมาใหม่ มาพัฒนาตนเอง พัฒนาประเทศชาติต่อไปได้

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา หรือ HDP เป็นหลักสูตรสำหรับหัวหน้าภาควิชา ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาในการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี และสร้างเครือข่ายการบริหารที่ดีในอนาคต

Recent post