กันยายน


ผลงานวิจัย

September 20, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

September 21, 2018

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมหัวข้อ “Brain Based Learning”

September 21, 2018

การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

September 21, 2018

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดวงเสวนาวิชาการระดับชาติว่าด้วย “แนวทางยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมรุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์: พิจารณาบริบทความรุนแรงและความเป็นไปได้ในการนำใช้ปทัสถาน R2P ในไทย”