เดือนตุลาคม 2563


ผลงานวิจัย

October 17, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพี่เตรียมน้องรุ่น 2

October 18, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

October 19, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) เรื่อง “ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในยุคชีวิตวิถีใหม่”

October 19, 2020

ม.มหิดล ร่วมกับ 4 พันธมิตร เปิดหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB)” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Wellness & Healthcare ของไทยสู่ระดับโลก