เดือนตุลาคม 2563


ผลงานวิจัย

October 29, 2020

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) กับมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

October 29, 2020

ม.มหิดล ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยยั่งยืน” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

October 30, 2020

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) จัดพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563

October 30, 2020

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563