ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563
October 18, 2020
ม.มหิดล ร่วมกับ 4 พันธมิตร เปิดหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB)” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Wellness & Healthcare ของไทยสู่ระดับโลก
October 19, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) เรื่อง “ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในยุคชีวิตวิถีใหม่”

191063_201019_5

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) เรื่อง “ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคชีวิตวิถีชีวิตใหม่” ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เเละเครือข่าย นบม. รุ่นที่ 30 สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) โดยเครือข่าย UNINET ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และระดมความคิดเพื่อช่วยพัฒนาอุดมศึกษา โดยร่วมกันหาแนวทางในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาและการบริหารนโยบายอุดมศึกษาในด้านต่างๆ รวมทั้งการตอบโจทย์ความพลิกผันของยุควิถีชีวิตใหม่ และหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่าย นบม. เพื่อให้สามารถตอบสนองสมาชิกและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเเรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

จากนั้นเป็นการอธิปรายเรื่อง “ฉากทัศน์ เเละความท้าทายของชีวิตวิถีใหม่” โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ความท้าทายของชีวิตวิถีใหม่ พร้อมรับการเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสหรือเชื้อจุลชีพใหม่ ได้แก่

1 . สมดุลของ 7 ปัจจัยนำสู่สุขภาวะ ได้เเก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สิ่งเเวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา

2.วิถีชีวิตที่มีลักษณะ Social Connection with/without Physical Distancing

3.เทคโนโลยีเเละการจัดการที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดสมดุลของ 7 ปัจจัยนำสู่สุขภาวะ เเละSocial Connection with/without Physical Distancing ส่วนชีวิตมีสุขภาวะคือดีทั้งสุขภาพเเละสุขภาพใจ เเละมีความสามารถในการปรับตัว

ในส่วนของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี (ทีดีอาร์ไอ) เเละกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึง “การศึกษาไทยในยุคชีวิตวิถีใหม่ ว่า “หลายๆ มหาวิทยาลัยจะต้องกลับไปสู่บัณฑิตศึกษาอย่างแท้จริง และสามารถใช้งานจริงได้ ในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรนั้น ต้องทำร่วมกับนายจ้าง โดยที่นายจ้างจะต้องร่วมสอนและฝึกปฎิบัติร่วมด้วย รวมถึงคอยติดตามการทำงานตลอดเวลา และเน้นย้ำในประเด็นที่มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ระบบราชการมานาน วิธีการที่จะทำให้การพัฒนาการศึกษาได้รวดเร็วนั้น สิ่งสำคัญ คือ ต้องจับมือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เจริญเติบโตพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสร้างวัฒนธรรมของการทำจริง คือทดลองทำจริงและแก้ปัญหาจริง”