พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) จัดพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563
October 30, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “เรามี..เราแบ่งปัน”
October 31, 2020

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

1604044787636_copy_1024x684

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมในพิธี รวมยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 1,093,489.49 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)