มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) เรื่อง “ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในยุคชีวิตวิถีใหม่”
October 19, 2020
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดงานเสวนา “สองวัยในโลกสูงวัย”: การเตรียมตัวรับมือของเด็กในสังคมสูงวัย และเปิดพื้นที่เรียนรู้ “ชราแลนด์”
October 20, 2020

ม.มหิดล ร่วมกับ 4 พันธมิตร เปิดหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB)” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Wellness & Healthcare ของไทยสู่ระดับโลก

line_1510867169381_copy_1024x683

19 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ได้แก่ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd., The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท Siam Health Development ในการเปิดหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์ อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, Mr. Kevin Cheng, President of EBG Huawei Technologies (Thailand), ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ เข้าร่วมแถลงข่าวฯ พร้อมทีมผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุม G35 ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หลักสูตรฯ นี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ในประเทศไทย และผู้ที่สนใจธุรกิจนี้เข้าใจถึงความก้าวหน้าและโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Wellness & Healthcare รวมถึงตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของประเทศไทยโดยสนับสนุนให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ อีกทั้งสถานการณ์ แพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ในธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ Wellness & Healthcare มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Wellness & Healthcare รวมถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ท่าน จากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้ารับการอบรม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 จนถึงวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 18.30 น. ณ JW Marriott Hotel Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม: ศูนย์ประสานงานหลักสูตร WHB สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0-2441-9040-50 (เวลาราชการ) หรือ 065-949-4741
คุณกันติชา ลีลาวิวัฒน์ (มิลค์) โทร. 083-313-2688 E-mail: whbprogram@gmail.com
เว็บไซต์ https://whb.info

อ่านรายละเอียดทั้งหมด