เดือนพฤศจิกายน 2563


ผลงานวิจัย

November 5, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพัน (HAPPINOMETER) ในกลุ่มเกษตรกร

November 5, 2020

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 โดย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

November 5, 2020

สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) จัดการประชุม The 6th International Advisory Committee (IAC)

November 5, 2020

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS)