พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 โดย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
November 5, 2020
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS)
November 5, 2020

สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) จัดการประชุม The 6th International Advisory Committee (IAC)

AUN HPN_201105_1

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุม The 6th International Advisory Committee (IAC) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ สถาบันฯ และรองเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบาย สถาบันฯ และรองเลขาธิการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล (Healthy University Rating System : HURS) เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุม IAC ครั้งที่ 6 นี้ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมผ่านระบบประชุม Zoom Meeting พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยสมาชิกอีก 13 มหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ได้หารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสมาชิก ประเด็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในปี 2021-2022 ประเด็นความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมทางกายและสุขภาพจิต การพัฒนา Healthy University Rating System (HURS) และสมาชิกสมทบใหม่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) รวมทั้งกำหนดวันของประชุม 7th International Advisory Committee (IAC) ซึ่งจะจัดขึ้น ในครั้งต่อไป