สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (AUN-HPN) จัดการประชุม The 6th International Advisory Committee (IAC)
November 5, 2020
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)
November 6, 2020

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS)

63BC11A4-EC58-4A12-B42E-A4E90FF55EB3

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS) และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ Networking : ความสำเร็จของผู้นำ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้ด้วย ห้อง Grand Hallโรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

จากนั้น ได้รับเกียรติจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ Organizational Change คุณผยง  ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย บรรยาย ในหัวข้อ Business Model Innovation พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานผู้บริหารหลักสูตร โครงการหลักสูตร WINS ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร WINS ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้จัดการหลักสูตร WINS ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแนะนำหลักสูตรพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร WINS)

โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(หลักสูตร WINS) ย่อมาจากคำว่า WISE คือ ทันโลก ทันเทคโนโลยี Innovation คือพัฒนานวัตกรรม Network คือ การสร้างเครือข่าย  Serving Society คือ การรับใช้สังคม โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตรWINS)  จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายในการรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำงานร่วมกับเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์ โดยการนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมดึงศักยภาพพลังคนรุ่นใหม่ในการหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูงในการสร้างเครือข่าย การทำงานร่วมกัน ร่วมแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย