อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS)
November 5, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือร่วมกับ มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี เพื่อพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสาธารณสุข
November 6, 2020

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)

25BDBEA8-6F04-4844-8BD6-3ECC8CC3DE45

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” โดยได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฆศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ แนะนำกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น เป็นการทำกิจกรรม Workshop ดำเนินการ โดย อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Grand Ballroom ศูนย์ประชุมสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” จัดโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในเเต่ละหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่กระจัดกระจายอยู่ในกระบวนการ ขั้นตอนการทำงานที่สำคัญตามพันธกิจของตนเอง สามารถนำไปต่อยอดเพื่อออกแบบระบบและกลไกสำหรับบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมของเเต่ละหน่วยงานของตน และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี