เดือนพฤศจิกายน 2563


ผลงานวิจัย

November 11, 2020

อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

November 11, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

November 11, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Drugs for Neglected Diseases Initiative ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในภาคส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

November 11, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน