อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
November 11, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Drugs for Neglected Diseases Initiative ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในภาคส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
November 11, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

oreintation-08

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาได้รับทุน จำนวน 330 ทุน  เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง (อัตราทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา) จำนวน 48 ทุน และทุนการศึกษารายปี (อัตราทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา) จำนวน 282 ทุน  โดยมีผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับทุนแต่ละประเภทเข้ารับทุน ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านทุนการศึกษา เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จปริญญาตรี โดยมีการพิจารณาตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้ง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษารับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา และได้พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาผู้รับทุน ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและส่วนรวม ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสหรัฐ เพ็ญกุศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายธุรกิจ 1) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) มาบรรยาย ในหัวข้อ วิธีการบริหารจัดการเงิน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด