คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์
November 10, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
November 11, 2020

อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

001_1024x683

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Mr. Yang Xin อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประเทศจีน และการอุดมศึกษาจีน” โดยกล่าวถึงการพัฒนาประเทศจีนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการศึกษา และยังได้กล่าวถึงความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 21/2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถชมการบรรยายพิเศษจาก Mr. Yang Xin อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมกันในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Page: Mahidol University (บรรยายภาษาไทยพร้อมการบรรยายภาษามือ)

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการติดตามวีดีโอย้อนหลังของกิจกรรมดังกล่าว สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ MUx ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และร่วมตอบคำถามหลังชมวีดีโอการสัมภาษณ์เพื่อรับ Activity Transcript (AT) ในหมวด I (Internationalization) จำนวน 2 ชั่วโมง