มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หารือความร่วมมืองานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ (Biomedical engineering และ Biomaterials)
November 10, 2020
อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
November 11, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์

1_1024x576

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “Digital Imaging and PACS” ให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก Health Polytechnic of Semarang, Indonesia ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระยะสั้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการทำงาน สภาพปัญหาของเทคโนโลยีภาพถ่ายทางการแพทย์ และระบบแพ็กส์ รวมไปถึงระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ อีกทั้ง ยังสามารถประเมินการปรับตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในการถ่ายภาพเพื่อใช้ในทางการแพทย์ และเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพทางการแพทย์ในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น CT, MRI โดยมี คณาจารย์จาก ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ให้การอบรม