นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Best Oral Presentation จากผลงาน Chest X-ray Image Interpretation Using Deep Learning based Approach
November 9, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์
November 10, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หารือความร่วมมืองานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ (Biomedical engineering และ Biomaterials)

mahidol-07

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมเพื่อหารือขอบเขตความร่วมมืองานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ (Biomedical engineering และ Biomaterials) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  โครงการ MU-BIO Pilot plant อาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมหารือและสนับสนุนงบประมาณวิจัยร่วมกัน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย พร้อมทีมผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้อง G34 และ G35 ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หลังจากนั้น เป็นการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือกลาง MU-FRF และ MU-Bio Innovation ณ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant) อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำหรับการประชุมหารือครั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมชีวเวชเเละชีววัสดุ (Biomedical engineering และ Biomaterials) ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมี Facility เเละอาจารย์นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว