นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Best Oral Presentation จากผลงาน Chest X-ray Image Interpretation Using Deep Learning based Approach
November 9, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์
November 10, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หารือความร่วมมืองานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ (Biomedical engineering และ Biomaterials)