มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “ความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity)”
November 9, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หารือความร่วมมืองานวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ (Biomedical engineering และ Biomaterials)
November 10, 2020

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Best Oral Presentation จากผลงาน Chest X-ray Image Interpretation Using Deep Learning based Approach

mt-2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายปริตต์ วงศ์ตระกูล และ นายนครินทร์ ศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Best Oral Presentation จากผลงาน “Chest X-ray Image Interpretation Using Deep Learning based Approach” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นที่ปรึกษาหลัก ในงานประชุมวิชาการ “วันรังสีเทคนิคโลก” (World Radiography Day 2020) จัดโดย คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลกรุงเทพ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต