มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
November 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
November 11, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Drugs for Neglected Diseases Initiative ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในภาคส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

si

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Dr.Bernard Pécoul, Executive Director DNDi ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในภาคส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางการบริหารจัดการ โดย ศูนย์วิจัยคลินิก (Siriraj Institute of Clinical Research: SICRES) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ Drugs for Neglected Diseases Initiative ผ่าน Virtual MOU Signing Ceremony โปรแกรม Zoom