คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Drugs for Neglected Diseases Initiative ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกในภาคส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
November 11, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันเบาหวานโลก ปี 2563 ในหัวข้อ “พยาบาลกับเบาหวาน”
November 11, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

001_1024x683

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา อังกสิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และคณะศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 7 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้อง 217 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ บรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศให้แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ แนวทางในการพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม และปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ จากนั้น คณะศึกษาดูงานนั่งรถรางเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา