มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
November 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ เปิดศูนย์จีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (Pornchai Matangkasombut Center for Microbial Genomics)
November 11, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันเบาหวานโลก ปี 2563 ในหัวข้อ “พยาบาลกับเบาหวาน”

diabetes-1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานวันเบาหวานโลก ปี 2563 ในหัวข้อพยาบาลกับเบาหวาน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงสุภาวดี  ลิขิตมาศกุล ประธานศูนย์เบาหวานศิริราช นางอรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ด้านวิชาการ และ แพทย์หญิงสุชาวดี  ทันตสุวรรณ แพทย์ประจำศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมพิธีเปิดงาน ในรูปแบบออนไลน์ถ่ายทอดผ่าน Facebook Fanpage: ศูนย์เบาหวานศิริราช

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาคกุมารเวชศาสตร์ สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และงานสร้างเริมสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวาน ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2563” โดย สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation : IDF) ได้ประกาศแนวทางการรณรงค์ในวันเบาหวานโลก ปี 2563 หัวข้อ “พยาบาลกับเบาหวาน” (The Nurse and Diabetes : nurses make the difference) ภายในงานจัดการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ Facebook Fanpage: ศูนย์เบาหวานศิริราช การจัดแสดงนิทรรศการความรู้เบาหวาน พร้อมร่วมตอบคำถาม และรับของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช