คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันเบาหวานโลก ปี 2563 ในหัวข้อ “พยาบาลกับเบาหวาน”
November 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops Cohort 2
November 11, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ เปิดศูนย์จีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (Pornchai Matangkasombut Center for Microbial Genomics)

E53D9459-3F7C-4DF6-8446-2BB0DC09C071

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ เปิดศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (Pornchai Matangkasombut Center for Microbial Genomics) หรือ CENMIG มุ่งศึกษาจีโนมเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นของมนุษยชาติ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วางรากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และการวิจัยด้านจุลชีววิทยาของประเทศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล Mr.Takahiro MORITA, Chief Representative, JICA Thailand Office ให้เกียรติร่วมกล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ ดร. ภากร เอี้ยวสกุล พันธมิตร หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและการดำเนินงานของศูนย์ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย” และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี ธิติธัญญานนท์ ได้บรรยายพิเศษ “Genomics and Infectious Diseases” ในการเปิดศูนย์ CENMIG ด้วย

ศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ (CENMIG) ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ภาควิชาจุลชีววิทยา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ “Genomics for the betterment of mankind” ปัจจุบันดูแลโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิกเครือข่ายของศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ ด้านคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา การแพทย์และสาธารณสุข ระบาดวิทยา ทฤษฎีวิวัฒนาการ รวมไปถึง คณิตศาสตร์และสถิต เน้นการควบคุมรักษาโรคติดเชื้อสําคัญ โดยการศึกษาวิจัยข้อมูลจีโนม ของเชื้อโรคสําคัญต่าง ๆ เพื่อยกระดับการสาธารณสุข และพัฒนาขีดความสามารถด้านชีวสารสนเทศของประเทศไทยและประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน