คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันเบาหวานโลก ปี 2563 ในหัวข้อ “พยาบาลกับเบาหวาน”
November 11, 2020
Mahidol – Macquarie Center for International Education Closing Session of the Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops Cohort 2
November 11, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ เปิดศูนย์จีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (Pornchai Matangkasombut Center for Microbial Genomics)