มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ เปิดศูนย์จีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (Pornchai Matangkasombut Center for Microbial Genomics)
November 11, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
November 12, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops Cohort 2

F2780611-5887-4375-9A06-1228840E07B8

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการThe Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshop Cohort 2  พร้อมกล่าวขอบคุณวิทยากรจาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย และผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมี คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม 33 คน ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรมเพื่อรับรองการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล