ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทยประจำปี 2017 UI Green Metric World University Ranking 2017

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงมุทิตาจิตแสดงความขอบคุณ และขอพรปีใหม่ จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
December 20, 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ม.มหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
December 20, 2017

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ของประเทศไทยประจำปี 2017 UI Green Metric World University Ranking 2017

Screenshot_5

จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2017 ที่จัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 86 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน 619 แห่ง จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green Campus มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นสมัยของท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
 ที่จัดทำแผนแม่บทภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยเมืองในฝัน เมืองน่าอยู่และเสริมสร้างสุขภาวะ” จากนโยบาย “A Promised Place to Live and Learn with Nature” หรือ “เราจะเรียน และเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ” โดยเริ่มจากการสร้างพื้นที่ในมหาวิทยาลัยร้อยละ 70 ให้เป็นสีเขียว ทำให้น่าอยู่ร่มรื่นเป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ นอกจากนี้เรายังได้สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ที่ชุมชนเพื่อนบ้านของมหาวิทยาลัยได้ร่วมใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนเป็นต้นแบบในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยในสมัยของท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ได้มีการผลักดัน และสานต่อด้วยการกำหนดเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร์ด้าน Excellence in management for sustainable organization

 UI Green Metric World University Ranking 2017 มีสถาบันอุดมศึกษาของไทยติดอันดับทั้งสิ้น 27 แห่ง โดย มหาวิทยาลัยที่ได้ 5 อันดับแรกของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับ 86 ของโลก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้อันดับ 90 ของโลก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับที่ 96 ของโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อันดับ 122 ของโลก และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อันดับที่ 143 ของโลก โดย “สุดยอดมหาวิทยาลัยสีเขียว”ของโลกประจำปี 2017 จากผลสำรวจในครั้งนี้ ได้แก่ Wageningen University & Research ประเทศเนเธอร์แลนด์

Recent post